Kręgi małżeńskie


«Zacheuszu zejdź prędko, albowiem dziś muszę się zatrzymać w twoim domu».

Zszedł więc z pośpiechem i przyjął Go uradowany. A wszyscy, widząc to, szemrali: «Do grzesznika poszedł w gościnę».
Lecz Zacheusz stanął i rzekł do Pana: «Panie, oto połowę mego majątku daję ubogim, a jeśli kogo w czym skrzywdziłem, zwracam poczwórnie». Na to Jezus rzekł do niego:

«Dziś zbawienie stało się udziałem tego domu, gdyż i on jest synem Abrahama. Albowiem Syn Człowieczy przyszedł szukać i zbawić to, co zginęło».


Kręgi małżeńskie Wspólnoty Zacheusz 

to grupy małżeństw spotykające się raz w miesiącu. Zwykle jest to od 4 do 6 par.

Spotkania te są niezwykle cennym elementem formacyjnym. Pomagają jeszcze bardziej otwierać się na Boga i na siebie nawzajem. Pozwalają lepiej poznać siebie samego, swojego współmałżonka i skonfrontować własne przeżycia z doświadczeniami innych małżeństw. Przy okazji poszczególne rodziny pogłębiają wzajemne relacje, integrują się i powoli stają się wspólnotą.

Każde spotkanie to czas modlitwy, rozważania Słowa Bożego, dzielenia się tym, jak Pan Bóg nas prowadzi i jak doświadczamy Jego obecności w życiu naszych rodzin. W ramach formacji małżeńskiej realizujemy program SNE Zacheusz.

Celem kręgów małżeńskich jest wspieranie małżonków trwających w związku sakramentalnym,
w budowaniu między nimi prawdziwej jedności małżeńskiej, która jednocześnie stwarza najlepsze warunki do dobrego wychowania dzieci w duchu chrześcijańskim.

Poza formacją w kręgach zachęcamy do czynnego zaangażowania się w życiu Wspólnoty, uczestnictwa
w kursach i rekolekcjach.


Jednym z kroków w formacji małżeńskiej jest uczestnictwo w kursie:

Magdalena Szczerska

koordynator Kręgów Małżeńskich

tel. 692 836 547

mail: sne.zacheusz@gmail.com